สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา อำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัด ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา อำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัด ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

| 206 view

เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้มอบหมายให้ ดร. อรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เขตอาณาดูแลสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดที่กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2567 โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ให้ไว้ในห้วงการประชุม UN 2023 Water Conference และเพื่อเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายสหประชาชาติข้อ 6 การสร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้ โดยมีนายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และมีผู้นำระดับสูงและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 75 ประเทศ

 

425832_0 426023_0   425831_0   424803_0   426028_0   424802_0   424801_0   425836_0   425834_0   424805_0