วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2566

| 1,069 view

รายชื่อข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา

1. ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น.          เอกอัครราชทูต

2. นางอรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน         ที่ปรึกษา/รองหัวหน้าสำนักงาน

3. นางสาวณัฐริกา ไชยะเดชะ               ที่ปรึกษา/กงสุล

4. นางสาวสายฝน ใฝ่จิต                    เลขานุการโท