วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 836 view

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในประเทศคาซัคสถาน ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (บัตรประจำตัวประชาชนต้องสำเนาทั้งด้านหน้า-หลัง) ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ 3 วิธี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่

          1) ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ในวันและเวลาราชการ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

          2) ดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เนท ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องยื่นแบบ ส.ส. 1/7 (นร) ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

                เข้าไปที่             https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

                หรือเข้าไปที่       www.khonthai.com

                แล้วเลือก “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเตอร์เนท” และดำเนินการตามขั้นตอน โดยท่านต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่มีชิป และหนังสือเดินทาง

ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 00.00 น. และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.

          3) ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์โดยส่งแบบ ส.ส. 1/7 (นร) พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ไปยัง Royal Thai Embassy, Office No. 191, 19 floor, Kaskad Business Centre, 6/1 Kabanbay Batyr Avenue, Astana

          4) ยื่นเอกสารทางโทรสารโดยส่งแบบ ส.ส. 1/7 (นร) พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ไปที่โทรสาร หมายเลข +7 7172 926 422

 

                           ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ ส.ส. 1/7 (นร)

 

---------------------------------------------------

คำแนะนำในการกรอกแบบ ส.ส. 1/7 (นร) และการลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เนท

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในคาซัคสถาน สามารถเลือกสถานที่ออกเสียงลงคะแนนได้ 2 แห่งคือ (1) ที่คูหา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา และ  (2) ที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ บริษัท StamGazStroy LLP เมืองอัคเตา

ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่กรุงอัสตานา ให้กรอกแบบฟอร์ม ดังนี้

                      1) กรณียื่นแบบ ส.ส. 1/7 (นร) ข้อ 4 ให้กาช่องแรก (ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง) และข้อ 5 ให้กาช่องแรก (การออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ณ.....) แล้วเติมคำว่า “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา

                      2) กรณีลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เนท หลังจากกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ระบบจะเข้าไปยังหน้า 2 ท่านจะพบ (1) ข้อมูลผู้ลงทะเบียน (2) ประวัติการลงทะเบียน (3) ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านมีความประสงค์ ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ให้ท่านเลือกดังนี้

             -  ประเทศ เลือก คาซัคสถาน

             -  สถานทูต/สถานกงสุล เลือก กรุงอัสตานา - TSE

             -  เลือกวิธีการลงคะแนน ให้คลิกเลือก คูหา (สถานทูต/สถานกงสุล)

 

  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ บริษัท StamGazStroy LLP เมืองอัคเตาให้กรอกแบบฟอร์ม ดังนี้

                     1) กรณียื่นแบบ ส.ส. 1/7 (นร) ข้อ 4 ให้กาช่องแรก (ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง) และข้อ 5 ให้กาช่องที่สอง (การออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ.....) แล้วเติมคำว่า “เมืองอัคเตา

                     2) กรณีลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เนท หลังจากกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ระบบจะเข้าไปยังหน้า 2 ท่านจะพบ (1) ข้อมูลผู้ลงทะเบียน (2) ประวัติการลงทะเบียน (3) ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านมีความประสงค์ ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ให้ท่านเลือกดังนี้

            -  ประเทศ เลือก คาซัคสถาน

            -  สถานทูต/สถานกงสุล เลือก กรุงอัสตานา - TSE

            -  เลือกวิธีการลงคะแนน เลือก คูหาเคลื่อนที่

หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข + 7 778 397 8123 ตลอดเวลา